cy

St David’s Day Online Celebrations – Do The Little Things!

Gwnewch y Pethau Bychain! Do the Little Things!

Beth am wneud rhywbeth bach i helpu rhywun ar gyfer Dydd Gwyl Dewi? A beth am rannu hynny gyda ni?
Why not do a little thing to help someone for St David’s Day? And why not share that with us?

“Gwnewch y pethau bychain,” meddai Dewi Sant. Rydyn ni yn Neuadd Les Ystradgynlais a “Cyfeillion y Neuadd” yn meddwl bod geiriau Dewi yr un mor bwysig nawr ag erioed, yn enwedig yn y dyddiau anodd hyn.

Bob blwyddyn ers dros ddegawd, rydyn ni wedi cynnal gorymdaith i blant ein hysgolion lleol. Rydyn ni’n dewis thema gwahanol bob blwyddyn – ein seintiau, menywod enwog, ein hafonydd a’n mynyddoedd ac ati. Mae storïwr yn siarad â’r plant cyn i artistiaid ymweld â’r ysgolion helpu’r plant greu gweithau celf a baneri er mwyn eu chwifio ar yr orymdaith.

Fydd hynny ddim yn digwydd y flwyddyn yma, wrth gwrs. Ond rydyn ni wedi dewis ein thema – ‘Gwnewch y pethau bychain’, wrth gwrs. Ac ie, gall pob un ohonon ni wneud pethau bach er mwyn gwneud y byd ychydig bach yn well! Gallwn ei wella i ni, ein teuluoedd, y bobol o’n cwmpas ac i’n planed ni.

Beth allwch chi ei wneud? Beth am greu gwaith celf yn seiliedig ar y thema? Gall fod yn ddarlun, yn ‘collage’, neu’n Gelf Geiriau. Gwnewch y gwaith celf er mwyn eich hunain a’r teulu, ond os rydych chi am rannu gyda’r byd, mae croeso i chi bostio llun yma ar ein tudalen/grŵp, neu ar Twitter a Instagram.

Mae croeso i bawb gymryd rhan, yn oedolion a plant. Dewch mla’n, gwnewch y pethau bychain!


That’s what Dewi Sant – St David – said. “Gwnewch y pethau bychain”, do the little things. We at The Welfare Ystradgynlais and our “Friends of the Hall” think that Dewi’s words are as important now as ever, especially in these difficult times.

Every year, for a decade and more, we’ve organised a St David’s Day Parade in Ystradgynlais. We choose a theme – our saints, famous women, our rivers and mountains and so on. A storyteller talks to the children, and then artists visit the schools to help the pupils create art works and flags to wave in the parade.

That won’t happen this year. But we’ve chosen a theme – ‘Do the Little Things’, of course.

What could you do? Why not create an art work based on the theme? It could be a drawing, a collage, or word art. Do the art work for yourself and your family, and if you’d like to share it with the world you’ll be very welcome to post here on our page/group, or use Twitter and Instagram.

You don’t have to be a child to take part- this is open to everyone. Dewch ‘mla’n – come on, let’s do the little things!